!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

HSB Brf Danvik i Oxelösund

Om föreningen & husen

Om Föreningen


Information från BRF Danvik

Ser vi på vår förening under de gångna åren tror vi oss förstå att vi kan uppvisa ett bra område med goda bostäder och en god trivsel till en kostnad som känns acceptabel. Att bo i bostadsrätt ger trots allt en större handlingsfrihet och möjlighet att kunna påverka sitt boende. Vi tror också att vi måste vidareutveckla former för ökat inflytande, delaktighet och engagemang i skötseln av husen och området.Den här skriften gör inte några anspråk på nya grepp, utan vill kanske klargöra sådant som många känner till. Den vänder sig till både nyinflyttade och de som är medlemmar sedan många år. Vi vill också klargöra vilken inriktning och tolkning vi har i vårt förvaltningsansvar. Vi tar även upp hur man ska sköta och använda viss utrustning. Vi hoppas att delaktighet och engagemang kommer att vara ledstjärnan i föreningen, för att göra området attraktivt även för de som inte redan bor i föreningen.

Fakta om BRF Danvik - Korpen 1

- Parhusområde; Brf. Danvik, Sjöbackestigen 1 - 50.
  Inflyttningsklart 1978.
  Totalentreprenör HSB Bygg.
  30 lägenheter finns också i samfällighet - Tallåsstigen.- Området är byggt och planerat som ett naturområde.

- Brf. Danvik består av:
  8 st 5 r o k 119,5 kvm, 30 st 4 r o k
  110 kvm och 12 st 3 r o k 94,5 kvm.
  Garage, uteförråd och parkeringsplatser.
  Lekplats och gräsplan.
  Kabel-TV gemensamt med Tallåsstigen.- En inre fond finns att tillgå för medlemmarna för byte av t ex spis, kyl eller tvättmaskin.
- Husen är anslutna med elvärme.
- En tradition finns att medlemmarna själva utför mycket av fastighetsskötseln. Denna tradition innefattar även en frihet för boende att kunna få göra olika saker.
- Inom föreningens område har ytterst lite av företeelser som vandalisering, förstörelse eller inbrott förekommit. Endast ett färre antal garageinbrott har skett under årens lopp.

Vem bestämmer inom föreningen

Medlemmarnas inflytande inom föreningen sker genom föreningsstämman, där principen en medlem - en röst tillämpas. Stämman granskar det gångna årets verksamhet, godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. Medlem har också möjlighet att ge förslag till åtgärder eller aktiviteter. Med detta vill vi understryka att det är medlemmarna som bestämmer och har det yttersta ansvaret för föreningen. Vi är dock medvetna om att många inte upplever detta. Vi vill hitta ytterligare former att stimulera medlemsinflytande i verksamheten. Styrelsen som stämman väljer utgör en ledning som har att handlägga alla föreningens frågor. Eftersom bostadsrättsföreningar räknas som ekonomisk förening omfattas vi av gällande lagstiftning, bostadsrättslagen och de av föreningen antagna HSB:s mönsterstadgar.

Viktiga funktioner inom föreningen

Förutom medlemmarna och de som utför uppdrag åt föreningen vill vi beskriva ett antal viktiga funktioner inom föreningen:- Styrelsen förvaltar föreningens fastigheter och övriga tillgångar samt ansvarar för att fastigheterna hålls i väl underhållet skick. Styrelsen är ansvarig för att nödvändiga årsavgifter tas in och att verksamheten är budgeterad. Styrelsen ska besiktiga föreningens egendom och även kunna göra besiktning i lägenheterna. Styrelsen upprättar underhållsplan. Alla inom styrelsen har ett ansvar för hur verksamheten sköts.- Ordföranden skall leda och organisera styrelsens arbete.

- Vicevärdsuppdraget är för närvarande delat. Den ena delen, ca.25% med administrativa arbetsuppgifter sköts av ordföranden. Den andra delen är av praktisk natur t ex att vara kontaktperson för medlemmarna, ansvara för kontakt med firmor, vara ansvarig för fastighetsskötseln, utföra mindre reparationer. Gårdagens vicevärd - fixaren - är inte en modell vi använder oss av längre. Vi vill dock få en profil på vicevärdsfunktionen som är anpassad till vårt "lilla område".- Revisorerna väljs av medlemmarna på föreningsstämman. De har till uppgift att följa och granska hur styrelsen handhar föreningens fastigheter och tillgångar.- HSB-föreningen är enligt stadgarna medlem i bostadsrättsföreningen och har därigenom en plats i styrelsen. Vi anser detta vara en värdefull kontaktlänk till HSB-kontoret.- HSB-föreningen, HSB Södermanlands län, bör också omnämnas. Inom kontoret handhas föreningens räkenskaper och där upprättas årsredovisningar och budgetar samt underhållsplan.

BRF Danviks fastighetsskötsel


Brf. Danvik är en liten förening och har således en relativt liten fastighetsskötsel. Husen kräver ingen daglig skötsel och området består till stor del av naturmark. Detta har gjort att föreningens medlemmar haft vilja och ambition att sköta det mesta i egen regi, därför har ingen anslutning till HSB-Service gjorts.- Vi har städ- och arbetsdagar höst och vår. Det kan handla om t ex att ta bort sly, kratta löv, sopa gator eller parkeringar. Andra arbeten kan vara att måla garage, plantera buskar mm. Här uppmanar vi boende att hjälpa till och området blir inte bättre än vad vi själva gör det till.- Genom att mycket av skötseln ligger hos de boende själva, tror vi att man på köpet får en större gemenskap, känsla och sammanhållning. Vi måste givetvis också se vilka alternativ som är mest ekonomiska och vilken servicegrad vi vill ha.

Underhållsplan och kommande aktiviteter

Föreningen har en datorbaserad underhållsplan som sträcker sig 20 år framåt. Med denna ska vi få en överskådlig bild av kostnader och åtgärder, samt ett jämt uttag till fonden för yttre underhåll för att täcka kostnaderna för t ex målning av husen, strykning eller omläggning av taken mm.

Vem är underhållsskyldig i lägenheten

- Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även uteplats om sådan ingår i upplåtelsen.- Föreningen ansvarar för anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar för reparationer och utbyte av saker inom dessa områden om det är den standard som är godtagen av föreningen.- Bostadsrätthavaren är skyldig att sköta utrustningen på det vis som instruktionerna anvisar, vid oklarhet eller fel tas kontakt med vicevärden.- Bostadsrätthavaren får inte göra någon väsentlig förändring av lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

Den boende ansvarar för:
Balkonger eller uteplatser. Lasering av golv och räcken. Lägenhetsdörr, karmar, låscylinder, kista och beslag. Handtag. Fönster och fönsterdörrar. Invändigt av karmar, bågar och glas. Beslag. Vädringslucka och filter. VVS-artiklar. Tvättställ, WC-stol, badkar.Tvätt- diskmaskin, torkskåp, ventilationsfilter. Tvättbänk. Kyl- och frys skåp, spis.
Övrigt:
Inredningssnickerier, badrumsskåp. Invändiga trappor, dörrar, trösklar, socklar, foder och lister. Uteförråd och garage.

Föreningen ansvarar för:
Ventilationssystemet. Elradiatorerna. Elartiklar, vilka föreningen försett lägenheten med. Varmvattenberedare. Stamledningar för varm- och kallvatten, lopp med golvbrunn. Underhåll av fönster och dörr på utsidan, även om den boende själv t ex laserar.Om fel uppstår ska vicevärden eller ordförande i första hand kontaktas.

Några tankar vi vill utveckla

Att kunna spara energi handlar till stor del om konsumtionsmönster och det är svårt att ge råd om man inte ser över detta.- Täta vid fönster, dörrar, bakom diskbänk, tacklucka mm.- Sänk inomhustemperaturen, en grad lägre ger 5% lägre förbrukning.- Spara på varmvattnet vid diskning, duschning.- För att förhindra kallras t ex när varmluft kyls mot en kall glasruta, låt alla radiatorer arbeta för att värma huset.- Öka din kunskap om hur värmen fungerar, läs av och analysera mätarställningen regelbundet.

VENTILATIONEN
är nödvändig för att byta fuktig och skämd luft mot ny och fräsch. Tyvärr kommer man då också ventilera bort värme som vi är rädda om, men detta kommer vi aldrig ifrån.Vi har en mekanisk frånluftsventilation, fläkten roterar alltid och ger ett litet konstant undertryck, fläkten kan forceras vid större behov av ventilation.Problem och klagomål under åren har varit små, men problem har uppstått när ventilationen slutat fungera med fukt och mögelskador som resultat.- Det är föreningen som ska ansvara för att ventilationen fungerar, detta genom tillståndskontroll eller besiktning av fläkten. A och O är dock att bostadsrättshavaren är observant till förändringar t ex kroppsligt obehag, dåligt och fuktigt inomhusklimat. Vid misstanke skall vicevärd kontaktas.- Fukt uppstår bl a från kroppen, blomvattning, diskning, dusch, matlagning mm. Ju fler som bor i lägenheten ju mer fukt bildas.- För att få luftombyte måste ny luft tillåtas komma in genom otätheter i fönster och framförallt genom ventilationsluckan. Dessa skall användas regelbundet och medvetet framförallt när man ökat fuktgraden i lägenheten t ex vid duschning.- Om man tycker det är en otillfredsställande ventilation t ex i sovrum kan lite av tätningslist i ventilationsluckans överkant tas bort (10-20 cm).- Frånluftsdon får inte ändras i sin inställning, men skall hållas rena från smuts, liksom filter i kökskåpa och även i fönster.

VATTEN OCH AVLOPP
ansvarar föreningen för, vilket omfattar varmvattenberedare, stamledningar för varmt och kallt vatten, även vattenarmaturer.- Fel inom detta område anmäls till vicevärden. - Vid sträng vinter har det hänt att både avlopps- och vattenrör har frusit och har behövts tinas upp. Vi har ingen bra kartläggning vilka som haft problem och vill därför att ni är observanta och om detta inträffar, anmäler det till vicevärden.

LASERING AV BALKONGER
ligger på den boendes ansvar att utföra. Föreningen kan dock uppmana den boende att utföra ett underhåll.- I den enkät som gjorts inom föreningen var de flesta villiga att utföra lasering av dörrar och fönster, trots att detta enligt stadgarna ligger inom föreningens ansvar.- Enligt enkäten är önskemålet att föreningen står för lasyren.

Försäkringar

Bostadsrättsföreningen är försäkrad i Länsförsäkringar Södermanland med en fastighetsförsäkring, som täcker skador på fastigheten. Försäkringen omfattar brand- och vattenskada, allrisk, ansvar, olycksfall mm.Självrisken på en fastighetsförsäkring är i storleksordningen 18.000 kr eller mer. Det innebär att vi måste vara aktsamma, samt att föreningen måste inta en hårdare hållning i skador som inte ligger inom föreningens ansvar. Om en skada inträffar är det inte ovanligt att tvister uppstår om vem som bär ansvaret och hur den skall betalas.- De flesta skador som inträffar är orsakade av vattenläckage. Föreningen ansvarar för skador på stamledningen. Skador orsakade på annat vis t ex bakom våtrumsbeklädnad, från disk- eller tvättmaskin kan den boende själv få stå för.- Den boende kan komma att få betala föreningens självrisk.- Den egna hemförsäkringen kan ibland träda in och betala föreningens självrisk.- Det bästa skyddet är dock att tänka efter före, genom att kontrollera vattenanslutningar, att förebygga så att skador inte får så stora konsekvenser t ex lägga plastmatta eller balja under diskmaskin.- Och framförallt då man misstänker skador, att höra av sig till vicevärden, oavsett vem som bär ansvaret.

Skrivna och oskrivna regler

Vad avser punkten om trafik inom området vill vi dock göra ett förtydligande:

- Att man inte onödigtvis kör in med bil på de två vägar som finns inom området. Biltrafik får endast förekomma i samband med tyngre godstransport. Detta för att vi vill ha kvar det goda anseende som barnvänligt område och framförallt barnfamiljer även i fortsättningen skall känna trygghet för sina barn vad gäller trafiken.En stor förändring har skett genom åren att allt fler har mer än en bil, både genom arbetet eller privat. Detta gör att parkeringsplatserna har svårt att räcka till för alla och det uppstår svårigheter när vi får gäster. Eftersom vi inte anser oss ha pengar eller mark för att anlägga nya parkeringsplatser, vädjar vi till en större disciplin genom att använda garaget som parkeringsplats, framförallt när det ser fullt ut, så att gästande kan få plats. Genom hänsyn och flexibilitet borde vi kunna överleva även detta.- Vi erbjuder de som vill, att utnyttja motor- kupévärmare eller båda delarna mot avgift. Tidur måste dock användas.

Vad finns det för utrustning att använda

Föreningen har en del utrustning som boende i området kan använda:

- Snösläde, skyfflar, spadar, krattor, sax för grenar och sly. Det finns gräsklippare, stegar, skottkärror och detta finns i torrsoprummen.
- Container finns tillgänglig vid höst- och vårstädning av området.
- Vi kommer att ge information om vad och var saker finns.

Stolpen

Information som denna skall finnas i en pärm, som alla bostadsrättshavare skall ha. Föreningens informationsblad heter STOLPEN har som målsättning att utkomma ca 11 gånger per år. Vi vill att boende också bidrar med material, idéer och ställer frågor, vår målsättning är att informationen inte skall vara så enkelriktad som den är idag.Styrelsen Brf. Danvik

Uppdaterad 2016-12-05 av Administratör